𝔐𝔞𝔯𝔱𝔢 𝔠𝔬𝔪                       Καλονίκη νὴ τὸν Δία· …. ▊