Antoine Malliarakis “Mayo” (1905-1990) — Baton Blows [oil,…