Eduardo Mac Entyre (1929-2014) — Expansion on Green  [acrylic…