Eduardo Mac Entyre (1929-2014) — Variant of Green Theme …