Enrico Benaglia — The Four Seasons  (oil on canvas, 2006)