Giorgos Vakirtzis (1923-1988) — The School of Athens No. 2 …