Enter the Infinite Rabbit Hole

Gösta Adrian-Nilsson (1884‑1965) — Last Excursion  (gouache on…