Hans Erni (1909-2015) — Thales of Miletus  [tempera on…