Kazimierz Mikulski (1918-1998) — Before Departure  (oil on…