Enter the Infinite Rabbit Hole

Koki Tsujimoto — Auspicious White Tiger “Aya” (mineral pigments…