Enter the Infinite Rabbit Hole

nobrashfestivity: Ana Mendieta, Body Tracks, 1974,still from…