Enter the Infinite Rabbit Hole

Sadamasa Motonaga (1922-2011) — Zzzzzzzzzzzz  (acrylic on…