Tag: Propaganda

#TheGame23 Propaganda

::: Dataplex Ouroboros d4dr.net Orostachys Paradoxa Fnords Cryptosophy ‘Pataphysics on Twitter Lucretia Dalencourt`s Wiki of Confusion type 00AG9603 Pinterest TikTok: – Dataplex – BaoBab Reddit – Mod 42.5 Moments on Twitter . #thegame23 #kstxi fnord #hashtags: #kstxi #00AG9603 #postneoism #operationmindfix #QuantumSchizophrenia #FollowtheWhiteRabbit #fnordmegathread #realityglitchhack ::: . _____LINKS to TheGame23____________ . ::: # TheGame23 Social Networks …

#TheGame23 PropagandaRead More